Elk jaar publiceert onze parochie haar jaarrekening op katholiekamersfoort.nl zodra deze is goedgekeurd door het bisdom. Door ziekte liet deze toestemming dit jaar wat op zich wachten, maar de jaarrekening is onlangs definitief vastgesteld. In dit artikel geeft penningmeester Dick Stalenhoef uitleg bij het overzicht van uitgaven en inkomsten, plannen en verplichtingen.
In totaal hebben wij in 2021 € 760.800 aan inkomsten ontvangen en € 859.300 uitgegeven. Er is dus een negatief resultaat van bijna honderdduizend euro, € 98.500 om precies te zijn. De inkomsten bestonden uit bijdragen van parochianen, verhuuropbrengsten van vastgoed en het rendement op onze beleggingen.

In totaal kwam € 475.000 binnen in de vorm van bijdragen van parochianen, zoals de collectes, opbrengst van de Actie Kerkbalans en incidentele giften. Onze parochie heeft gebouwen die deels worden verhuurd, zoals de voormalige pastorie van de Ansfriduskerk en sinds kort ook de H. Kruiskerk. Dit is een steeds belangrijkere bron van inkomsten. Vorig jaar leverde verhuuractiviteiten € 227.000 op. In de loop van de tijd heeft onze parochie eenmalige inkomsten gehad, bijvoorbeeld uit de verkoop van gebouwen, of doordat parochianen ons in hun testament bedachten. Dergelijke inkomsten worden opgenomen in het vermogen van de parochie, zeg maar het spaarbankboekje. Hiervoor gelden strenge regels vanuit de katholieke kerk. We mogen dit geld niet zomaar besteden aan leuke dingen, maar het vermogen moet in stand blijven. Het wordt dus belegd. De opbrengsten van deze beleggingen gelden wél als gewone inkomsten.

Ze worden dus opgenomen in de jaarrekening. Vorig jaar was een goed beursjaar en konden we € 48.000 bijschrijven plus nog een eenmalige bate van € 10.000. Alles bij elkaar opgeteld komen we hiermee uit op € 760.800 inkomsten. Dat is een fors bedrag, maar dat hebben we ook dubbel en dwars nodig om onze kosten te dekken.

Uitgaven
Onze belangrijkste kostenpost zijn de salarissen van onze priesters, pastoraal werkers, dirigenten en kerkmusici, administratieve krachten op het secretariaat. Wie veel geld wil verdienen moeten zeker niet gaan werken bij de katholieke kerk, maar toch zijn alle salarissen een totale post van € 347.700. De andere grootste kosten betreffen het onderhoud van onze kerkgebouwen en het andere vastgoed. Iedereen die wel eens een verbouwing heeft gedaan of het dak heeft moeten vervangen, zal dat beamen. Ondanks het kostenbesparende werk van veel vrijwilligers -waar we ontzettend dankbaar voor zijn!- moesten we in 2021 maar liefst 242.250 uitgeven aan onderhoud.

Van misboekjes tot kerkkaarsen kost de Eredienst in onze vier kerken jaarlijks ook het nodige, € 43.000 om precies te zijn. Overige pastorale kosten waren € 28.000. Mede dankzij financiële steun van de parochie is het mogelijk om uiteenlopende pastorale en maatschappelijke initiatieven te laten voortbestaan. Denk aan onze betrokkenheid bij de Herberg en het Brandpunt, maar ook aan de verplichte afdracht van elke parochie voor activiteiten van het Bisdom Utrecht. In totaal besteedden we hier € 109.300 aan. Als laatste hebben we een soort verzamelpost, beheerskosten. Dit zijn de postzegels, telefoonkosten en duizend-en-één dingen die nodig zijn om een “mini-bedrijfje” als een parochie te laten functioneren. Dit bedroeg in 2021, € 81.500. De totale kosten komen daarmee uit op € 859.300.

We leven als parochie ontzettend zuinig, maar willen óok onze pastorale en sociale rol zo goed mogelijk vervullen en een stabiele factor blijven voor gelovigen en parochianen. Die spagaat beleven we elk jaar. In 2021 dus met bijna honderdduizend euro verlies. Dit jaar, 2022, verwachten wij te kunnen afsluiten met een bescheiden positief resultaat. Dat zal voor het eerst zijn in mijn bestuursperiode als penningmeester, dus bijna tien jaar.

Voor 2023 zijn de vooruitzichten zeer negatief. De energiekosten zullen bij ongewijzigd gebruik stijgen naar € 220.000, ofwel een stijging met € 165.000. Wij zijn daarom met de locatieraden in gesprek over het treffen van maatregelen, met name voor de koudere wintermaanden. Het is duidelijk, dat wij daarbij niet zullen kunnen ontkomen aan impopulaire maatregelen zoals het vieren in minder kerken. Daarnaast staan wij voor steeds hogere uitgaven voor groot onderhoud aan onze kerken en pastorieën. Niet gek als je alleen gebouwen hebt van ouder dan honderd jaar, maar wel weer een post die zwaar op onze resultatenrekening drukt.

Ik wil dan ook iedereen die OLvA een warm hart toedraagt vragen, om méé te denken en te doén bij het financieel gezond houden van onze parochie. Hoe kunnen we nóg zuiniger leven, hoe krijgen we méér inkomsten? Elke euro telt en elke euro wordt verantwoord besteed.

Dick Stalenhoef, penningmeester