Op 17 februari vergaderde het parochiebestuur digitaal en met een overvolle agenda. Een belangrijk onderwerp deze keer had betrekking op de inzet van de koren binnen onze parochie.

Er zijn in totaal zeventien koren binnen onze parochie, alle met een eigen stijl, doelgroep of achtergrond wat locatie betreft. De afgelopen jaren is de samenwerking al flink toegenomen zodat bijna alle koren inmiddels op meerdere vieringslocaties te bewonderen zijn. Samen met het bestuur zijn vertegenwoordigers van de koren aan de slag gegaan met een plan om de samenwerking en het functioneren van de koren nog verder te vergroten. De komende tijd worden de ideeën verder verfijnd en met alle betrokkenen, inclusief het pastoraal team, besproken.

Communicatie
Een groot gemis in coronatijd is de mogelijkheid om elkaar zowel spiritueel als praktisch te ontmoeten: als gelovige en als vrijwilliger. Het bestuur merkt dat het de communicatie soms behoorlijk in de weg zit als alle informatie via de mail of videovergaderingen moet. Helaas zullen we nog wel even moeten doorgaan met deze beperkingen. Gelukkig wordt zeer binnenkort de nieuwe website gelanceerd. De oude site is alweer zeven jaar oud en is dus technisch al behoorlijk ouderwets. Een aantal redactieleden vanuit meerdere locaties, waaronder Martin Lorijn, Gerard Hilhorst en Tom Dirks, heeft ideeën aangeleverd bij de websitebouwer en de nieuwbouw kritisch begeleid. Dezer weken krijgen alle correspondenten van de geloofsgemeenschappen een training en half maart gaat de nieuwe website live op het bekende internetadres: katholiekamersfoort.nl

Vrijwilligersbeleid en medewerkers
Op die site is dan ook een notitie te vinden over het vrijwilligersbeleid van de parochie. Dit beleidsstuk is vastgesteld door het bestuur en gaat over de spelregels, doelstellingen en begeleiding van het werk van de vele vrijwilligers binnen OLvA. Wat ook op de nieuwe website komt te staan is een beschrijving met een organigram van de formele organisatiestructuur van onze parochie, zoals ingericht in 2011, van locatieraad, pastoraatsgroep, ACG, etc.: hoe zit alles nu in elkaar binnen de parochie? Zo is dit straks voortaan eenvoudig op te zoeken.
Op 1 maart is pastoraal werkster Josephine van Pampus 25 jaar werkzaam als pastoraal werkster. Als voorganger bij vieringen, als luisterend oor bij de problemen van individuele parochianen, als onvermoeibare aanjager van activiteiten en ook als voorzitter van de lokale Raad van Kerken is Josephine een drijvende kracht van gelovig Amersfoort. Wij zijn hier heel dankbaar voor. Vanuit bestuur en pastoraal team wordt hier dan ook op gepaste wijze aandacht aan besteed, mede in overleg met Josephine.

Ook het afscheid van pastor Roderick Vonhögen zal anders moeten gaan verlopen. Zoals bekend heeft Roderick de kardinaal gevraagd om zich voortaan volledig te mogen richten op zijn werk als mediapastoor, onder andere met televisieprogramma’s voor de KRO/NCRV en diverse andere social media-activiteiten. Hij was voor twintig procent van zijn werktijd aan onze parochie verbonden en vulde die tijd vooral in met het voorgaan in vieringen. Kardinaal Eijk heeft toegestemd in het verzoek en Roderick per 1 januari jl. ontslag verleend als priester in het bisdom. Het is jammer dat onze parochie een pastorale kracht verliest en zeker een enthousiaste voorganger als Roderick. Maar ook het bestuur respecteert zijn wens om zich op zijn mediawerk te concentreren. En natuurlijk kunnen we hem blijven zien op het beeldscherm.

Financiën
Hoewel de jaarrekening nog formeel moet worden opgesteld en de kascommissie haar werk nog moet doen, ziet het ernaar uit dat OLvA in 2020 haar verlies al wat heeft kunnen beperken. Zuinig leven en de verkoop van vastgoed heeft hieraan bijgedragen.
Voor 2021 worden, calamiteiten daargelaten, zwarte cijfers verwacht. Dat is dan voor het eerst in jaren en dat geeft vertrouwen in de continuïteit. Daarvoor is het wel nodig dat de inkomsten uit de Actie Kerkbalans op peil blijven. Omdat er dit jaar, als gevolg van corona, nauwelijks enveloppen aan huis zijn opgehaald, is er wel wat angst in het bestuur voor de komende kerkbalansopbrengst. U zult dit jaar helaas zelf wat meer in actie moeten komen.
Vergeet daarom uw envelop voor de Kerkbalans niet! Geef een machtiging af, maak uw bijdrage over via de bank of neem contact op met het secretariaat of bestuur. Elke euro is nodig en welkom!
Het bestuur vindt het belangrijk dat we in het kader van de “één parochie”-gedachte de centrale kosten ook kunnen betalen uit centrale inkomsten. Kerkonderhoudskosten, de uniforme automatiseringsinfrastructuur voor bijvoorbeeld kerkbalans en collectes, de salarissen van pastoraal werkenden, gas, licht, water en dergelijke worden vanuit de parochierekening betaald, ongeacht welke geloofsgemeenschap welke aanspraak maakt op welke kosten. Gelukkig zijn de geloofsgemeenschappen ook zelf goed bezig met het binnenhalen van inkomsten. Zo heeft de St. Martinusgemeenschap onlangs een mooie promotievideo gemaakt om de verhuurmogelijkheden van de pastorie onder de aandacht te brengen.

Tot slot: het bestuur heeft nog steeds twee vacatures: voor penningmeester en voor het bestuurslid met de portefeuille gebouwen. Op katholiekamersfoort.nl vindt u de functiebeschrijvingen. Kandidaten zijn welkom! Voor informatie, kunt u bellen met Angélique Liebens (06-22568799)