Sacramentsdag is een hoogfeestdag binnen de katholiek kerk. Het is het “Hoogfeest van het heilig lichaam en bloed van Christus”. Dit wordt gevierd op de 2e zondag na Pinksteren.
Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus zichzelf onder de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven. Als voedsel en dat hij voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven. De eerbied die in de Katholieke Kerk voor de geconsacreerde heilige Hostie bestaat, wordt op deze feestdag tot uitdrukking gebracht.
Dit jaar wordt Sacramentsdag gevierd op zondag 2 juni 2024 in de Sint- Martinuskerk te Hoogland.
Na de heilige mis wordt de heilige Hostie in de monstrans geplaatst en is er een processie door de pastorietuin. Tezamen met het Sint-Martinuskoor, de muziekvereniging Sint Caecilia, bruidjes en jonkers volgen de gelovigen de stoet naar rust altaar, alwaar het allerheiligste aanbeden wordt.

Alle gelovigen van de Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De eucharistieviering vangt aan om 9:00 uur met daarna de processie. De voorgangers zijn Pastor Nijland en diaken Frank Sieraal