Het parochiebestuur is op 21 februari weer in vergadering bijeengekomen. Daarin zijn verschillende voor onze parochie belangrijke onderwerpen aan de orde geweest. 

Het eerste besluit van de bestuursvergadering kan meteen in ieders agenda: op 5 januari 2025 is er een gezamenlijke viering (op een nog te bepalen locatie), waarna aansluitend de nieuwjaarsreceptie plaatsvindt. Hiermee hopen we op een maximale opkomst van parochianen, een mooi symbolisch begin van het nieuwe kalenderjaar en natuurlijk ook een gezellige bijeenkomst.

Catechetisch assistent
Leuk nieuws is ook de aanstelling door het bisdom van mevrouw Claartje Hadida–Luijben als catechetisch assistent voor onze parochie en voor Martha en Maria. Binnenkort maken we nader kennis met haar. Voor onze nieuwe pastoraal werkende is onlangs een vacature geopend. We hopen dat zich er snel goede en enthousiaste kandidaten melden, zodat ons pastoraal team weer snel wat meer menskracht heeft. De bezetting van het team blijft, naast pastoor Joachim Skiba en pastor Gé Nijland, heel krap voor de twee parochies, met een beperkt aantal parttime krachten en vrijwilligers.

Toekomstplan
De pastorale kracht was ook een van de belangrijkste gesprekspunten op de meest recente Avond van Vier. Op deze avonden spraken locatieraden, pastoraal team, pastoraatsgroep en parochiebestuur met elkaar om samen te komen tot een goed plan voor de toekomst van onze parochie. Eerder deze maand stond hierover een uitgebreid artikel op de website. Na veel overleg is nu de fase aangebroken om besluiten te nemen en uit te voeren. Daarvoor wordt over enkele weken een nieuwe avond gehouden. Dan kunnen ook de uitkomsten worden meegenomen van de Vitaliteitsscan, waarvoor de pastoraatsgroep zich sterk maakt. Vanuit het bestuur loopt
het initiatief om een actiegroep op te richten voor fondsenwerving.

Kerkbalans
Actie Kerkbalans is weer begonnen. Penningmeester Juliette heeft gelukkig veel ingevulde briefjes en ook mails binnengekregen, dus we hopen op een mooie opbrengst. Bent u nog niet toegekomen aan uw toezegging? Doe dat dan snel, ook uw bijdrage is nodig en welkom! Wat geld betreft wordt trouwens op dit moment ook hard gewerkt aan de verslaglegging over 2023. De jaarrekening kan naar verwachting binnenkort worden afgerond. De volgende vergadering is woensdag 20 maart.