De eerste bestuursvergadering van het nieuwe jaar kon gelukkig vooral in het teken staan van de toekomst. Met corona hopelijk bijna achter ons, keek het bestuur weer naar voren.

Om onze financiële middelen en de menskracht van professionals als vrijwilligers zo goed mogelijk te kunnen inzetten, wordt op veel terreinen gekeken naar de manier waarop zaken zijn georganiseerd. Zo is er in overleg met de zangkoren in de parochie, een notitie in voorbereiding over het korenbeleid. Deze zal naar verwachting in februari worden gepubliceerd. De nieuwe invulling van de oecumene is een ander belangrijk gespreksonderwerp. Enerzijds moet de formele band met ’t Brandpunt op een voor alle betrokkenen zo goed mogelijke manier binnen de gestelde kaders van het bisdom worden afgesloten, anderzijds is er veel betrokkenheid nodig om de oecumene-nieuwe-stijl vorm te geven. Alles hangt samen met alles en daarom zijn er zogeheten
“Tafels” samengesteld. Dit zijn gespreksgroepen met daarin een afvaardiging vanuit zowel katholieke als protestantse en Brandpunt zijde die een specifiek thema behandelen. Dit moet binnen enkele maanden tot concrete plannen en voorstellen leiden. Met betrekking tot de afronding van het proces rondom de H. Kruiskerk verlopen de zaken voorspoedig. De Baptistengemeente is enthousiast over het Godshuis en de samenwerking met hen gaat dan ook goed. Zo zijn er afspraken gemaakt over de mogelijkheid voor onze parochianen om in deze kerk rooms-katholieke uitvaarten te organiseren. Op deze manier kunnen parochianen die vaak jarenlang hier hebben ‘gekerkt’ ook bij hun laatste kerkdienst op deze plek vertrouwen.

Wat betreft het onderhoud van kerken gaan we opnieuw een duur jaar in, maar een jaar waarin we nu hopen onze kerken weer in de beste staat van onderhoud te kunnen houden. De ACG, de groep vrijwilligers en bestuursleden die zich met de plannen en uitvoering van het onderhoud bezighouden, hebben een volle agenda. Voor hun werk zijn ze grotendeels afhankelijk van de opbrengsten van de Actie Kerkbalans, die onlangs weer is begonnen. Opnieuw met allerlei coronabeperkingen, maar hopelijk tóch met een mooie opbrengst. In Mirakel en op onze website vindt u de komende tijd
interviews met vrijwilligers die vertellen hoe zij omgaan met de beperkte financiële middelen van onze parochie en tevens maken zij duidelijk dat elke cent goed wordt besteed.

In februari houdt het bestuur een informele ‘Heidedag’ om eens rustig te kunnen denken en discussiëren over de toekomstmogelijkheden van de parochie. Vragen die dan aan de orde komen zijn onder andere ‘hoe houden we ons als parochianen mobiel en verbonden met elkaar, hoe werken we aan één parochie in Amersfoort, hoe houden we onze organisatie stabiel en alert?” Zoals gezegd gaat het om een informele gedachtegang, als voorbereiding op een gezamenlijke dialoog mede in het kader van het Synodaal proces met de geloofsgemeenschappen en de andere betrokkenen binnen onze parochie.

Het bestuur vergadert weer op 16 februari.