Oecumene, samenwerken en investeren in de toekomst van de parochie stonden bovenaan het vergaderlijstje van het bestuur op 19 mei.

Nieuwe invulling oecumene
Naar aanleiding van de opdracht van de kardinaal om de OLVvA-parochie terug te trekken uit ‘t Brandpunt werd in de vergadering veel gesproken over de mogelijkheden om de oecumene op een andere manier vorm te geven. Uit de reacties van parochianen in de afgelopen weken is duidelijk geworden dat velen de oecumene een warm hart toedragen. We hopen dat deze betrokkenheid uiting zal krijgen in actief vrijwilligerswerk, nu de capaciteit van het pastoraal team steeds meer wordt afgebouwd. Op korte termijn start een initiatief waarin de geloofsgemeenschappen, wordt gevraagd méé te denken hoe we de oecumene-nieuwe-stijl kunnen vormgeven.

Het is dus niet zo dat ’t Brandpunt dicht moet gaan, maar dat Onze Lieve Vrouw van Amersfoort geen bijdrage meer zal leveren op de gebruikelijke wijze, zoals tot nu toe. We laten dus niet de oecumene los, maar gaan het anders inrichten Belangrijk is daarom om te melden dat er sprake is van een overgangssituatie, waarin het parochiebestuur en het pastoraal team betrokken blijven.

Achtergronden van het besluit van de Kardinaal
Het besluit van de kardinaal om de financiële en pastorale bijdragen aan ’t Brandpunt te stoppen per 2022 heeft zowel het parochiebestuur als de geloofsgemeenschappen overvallen. Alleen het pastoraal team had een notie dat het oecumenisch centrum in de huidige vorm niet past in het beleid van het bisdom en deze opdracht eerder of later zou komen. Ondanks dat niemand op dat besluit van de aartsbisschop stond te wachten, heeft de pastoor de opdracht toch aanvaard, gezien de huidige pastorale situatie en de ontwikkelingen in de nabije toekomst in de OLVvA en in de Martha en Mariaparochie.

Het merendeel van het –de laatste jaren al zeer gekrompen – pastoraal team zal na vijf jaar met emeritaat gaan. Na drie jaar zou je daarom het proces van een nieuwe inrichting van de oecumene sowieso moeten beginnen, want ontvlechting is een jarenlang durende procedure. Het lijkt hem beter nu al de tijd te nemen voor de nieuwe inrichting van de oecumene dan pas onder druk van het op handen zijnde emeritaat van de teamleden. Over driekwart jaar hebben we naar alle waarschijnlijkheid onze handen vol aan de nieuwe inrichting van onze samenwerking met de Martha en Mariaparochie. Nu lijken die twee parochies voor de meeste parochianen nog uit beeld te zijn, maar voor het pastoraalteam is de noodzakelijke inzet ook nodig in de Martha Mariaparochie en is het opbouwen van onze gezamenlijke toekomst een aankomende en in veel gevallen al een concrete, dagelijkse uitdaging. Ondanks dat we straks twee kerken minder hebben, – want zowel in de OLVvA als de M&M-parochie wordt er een gesloten – dient het pastoraal team (met minder dan 4 fte’s) nog wel 13 kerken te bedienen. Volgens het beleid van het bisdom – bekrachtigd door de nieuwe benoeming van de teamleden in 2018 – dienen de teamleden zich gelijkmatig over alle locaties te verdelen.

Het pastoraal team valt hiërarchisch en functioneel direct ‘onder’ de kardinaal en daarmee dus ook de beslissing welke pastorale kracht, wáár wordt ingezet. Het is bekend dat het bisdom Utrecht de prioriteit legt bij het vieren van de rooms-katholieke eredienst in de rooms-katholieke locaties en daarom heeft de kardinaal de keuze gemaakt om deze locaties vóór te laten gaan. Daarnaast geldt voor de kardinaal dat hij zichtbaarheid van alle pastoraal werkenden op alle locaties in gelijke mate van groot belang vindt.
Het bestuur zou de opdracht van de kardinaal liever aan zich voorbij laten gaan, maar vanuit haar rol en functie, wil ze de pastoor op financieel en materieel terrein ondersteunen. Nogmaals, het is vooral een pastoraal besluit met onderliggend de pastorale visie vanuit de kardinaal. Hierover heeft het bestuur kerkrechtelijk geen zeggenschap.

De situatie rond ’t Brandpunt is anders dan het proces rond de onttrekking van de Heilig Kruiskerk. Dergelijke beslissingen zoals bij de onttrekking uit de eredienst van de Heilig Kruiskerk, kunnen door de parochie zelf worden geïnitieerd en voorbereid, maar ook hier ligt het uiteindelijk besluit bij het bisdom. Bij ’t Brandpunt krijgt het pastoraal team een opdracht van zijn werkgever, de kardinaal en worden het bestuur en de geloofsgemeenschappen niet als een meesturende partij gezien.

Transitieteam nadert afronding
In het Transitieteam, dat de overgang van het Eucharistisch Centrum begeleidt, is hard gewerkt aan een reeks van actiepunten. Het is de verwachting dat het team, dat nu op projectbasis aan deze opdracht werkt, op niet al te lange termijn de werkzaamheden kan afronden en na decharge vanuit het bestuur, zich daarmee kan opheffen. In de laatste maanden is de meerwaarde duidelijk geworden van een groep die het pastoraal team adviserend kan ondersteunen. Vandaar dat uit het Transitieteam het voorstel is gekomen om een nieuw onderdeel van de parochie te worden. Deze werkgroep zou het pastoraal team structureel kunnen inspireren en ondersteunen.

Nieuw en oud bestuurslid
De vergadering van 19 mei was de eerste van Veleda van ’t Westende Meeder (57). Zij heeft haar benoemingsbrief van het bisdom ontvangen en maakt dus deze week deel uit van het parochiebestuur. Veleda is geen onbekende voor de parochie. Eerder was ze lid van het bestuur van de St. Martinusparochie en ook de Inloophuizen in Amersfoort heeft ze bestuurlijk ondersteund. Het parochiebestuur is blij met haar besluit om de portefeuille Vastgoed (vacant sinds het einde van de bestuurstermijn van Harry Lokin) op zich te nemen. In de komende editie van Mirakel zal een kennismakingsinterview met Veleda worden opgenomen. Overigens heeft Dick Stalenhoef dispensatie van het bisdom gekregen om nog een jaar het penningmeesterschap te vervullen. Dick heeft al twee termijnen gediend, maar het is helaas nog niet gelukt een opvolger te vinden voor zijn portefeuille. Het bestuur is blij dat Dick (die onlangs een koninklijke onderscheiding ontving voor zijn werk voor onder andere de parochie) nog een tijd aan boord blijft.

Vernieuwing en investering
In alle aandacht voor de Heilig Kruiskerk en ’t Brandpunt lijkt het feit ondergesneeuwd te raken dat Onze Lieve Vrouw van Amersfoort volop bezig is met vernieuwing, verbetering en investeringen. Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, een onderwerp waarvan het belang in coronatijd veel groter is geworden. In de St. Martinuskerk is een enthousiaste groep vrijwilligers rond Gerard van Wee al weken bezig de onlinevieringen prachtig in beeld te brengen, met nieuwe apparatuur. Op de bestuursvergadering is een nieuw investeringsverzoek goedgekeurd waardoor binnenkort ook vieringen uit de kapel kunnen worden uitgezonden en de beeld en -geluidkwaliteit verbeterd kan worden. Ook na coronatijd zal online-vieren blijven bestaan, is de verwachting. Daarom wordt geïnvesteerd in professionele en toekomstvaste infrastructuur voor digitaal communiceren. De afgelopen maanden heeft dit al veel dankbare reacties opgeleverd. Niet alleen van parochianen die vanuit de leunstoel diensten konden bijwonen, maar ook bij uitvaarten waar veel mensen niet bij aanwezig mochten zijn vanwege de coronabeperkingen.
Ook katholiekamersfoort.nl heeft een nieuw jasje gekregen en een indeling die meer van de geloofsgemeenschappen uitgaat. Martin Lorijn en Tom Dirks zijn hiervoor verantwoordelijk, met steun van onder andere Gerard Hilhorst en andere correspondenten uit de geloofsgemeenschappen.

Jaarcijfers 2020
Binnenkort wordt de jaarrekening 2020 gepubliceerd, onder andere op de website. De parochie heeft vorig jaar financieel kunnen afsluiten zoals verwacht. De grote verliezen uit het recente verleden zijn wat teruggebracht. Dat biedt hoop voor de toekomst. Penningmeester Dick Stalenhoef zal bij de publicatie van de cijfers een toelichting geven op de website.
De volgende bestuursvergadering is op 16 juni.