Heel veel praktische zaken, maar ook enkele zeer fundamentele onderwerpen kwamen aan de orde bij de jongste bestuursvergadering op woensdag 16 juni.

Naar aanleiding van het besluit van de kardinaal
om te stoppen met de financiële en personele samenwerking in het Brandpunt hebben pastoor Joachim Skiba en vice-voorzitter Angėlique Liebens vorige week een gesprek gehad met de bisschoppen mgr. Woorts en mgr. Hoogenboom van het bisdom Utrecht (kardinaal Eijk was wegens ziekte verhinderd). In dit gesprek heeft het bisdom nadrukkelijk aangegeven dat de oecumene dient te worden opgepakt vanuit de samenwerkende parochies Martha & Maria en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en niet meer vanuit het Brandpunt. Het Brandpunt zal geen locatie meer zijn van onze parochie.
Er wordt echter niet gestopt met de oecumene. Maar het is ook niet meer een zaak van één (vier-)plek.

Het bestuur heeft enige tijd geleden een brief geschreven aan de kardinaal en hierin om een gesprek met hem gevraagd om de teleurstelling en bezorgdheid te bespreken die in grote delen van onze parochie is ontstaan naar aanleiding van zijn beslissing. Vanwege de gezondheidssituatie van mgr. Eijk zal dit gesprek niet eerder dan na de zomer plaatsvinden. Daarbij is overigens niet de verwachting dat de kardinaal zal terugkomen op zijn beslissing.

Ondersteuning pastoraal werk
Onder andere de oecumene staat als belangrijk onderwerp op de agenda van een ‘Kampvuurtjesdag’ die op zaterdag 25 september plaatsvindt. Pastoraal team en pastoraatsgroepen binnen de parochie gaan dan met elkaar in gesprek en komen mogelijk met nieuwe ideeën om de parochie pastoraal bij de tijd te houden. Daarnaast vindt op donderdag 23 september een bijeenkomst plaats met parochiebestuur en locatieraden omtrent de meer financieel en zakelijk georiënteerde aspecten rondom het Brandpunt mede in het licht van de verdere toekomst van onze Roomskatholieke parochie.
Het bestuur is blij dat na anderhalf jaar corona-afstand eindelijk weer een “live-bijeenkomsten” kunnen plaatsvinden. En natuurlijk ook dat de beperkingen voor de kerkelijke vieringen langzaamaan gevierd worden. Met een beetje geluk kunnen we na de zomer weer vieren als vanouds.

Nieuwe inhoud krijgt ook de ondersteuning van het pastoraal team. Binnenkort stopt het Overgangsteam dat de verhuizing van het Eucharistisch Centrum en de geloofsgemeenschap van het Heilig Kruis heeft begeleid. De ervaringen met en van deze bijzondere en eenmalige groep zijn goed. Daarom wordt nagedacht over een nieuwe invulling die vanuit de parochie kan worden gegeven aan het bieden van enige ondersteuning aan het pastorale werk. Hoe dit eruit gaat zien is nog niet bekend, maar er wordt in ieder geval gestreefd naar een groep/team/activiteit waarin vanuit alle geloofsgemeenschappen inhoud kan worden gegeven aan deze ondersteuning. Wordt vervolgd, dus.

Technologie
krijgt een steeds belangrijkere rol binnen OLvA. In Hoogland zijn enthousiaste vrijwilligers druk bezig om de videofaciliteiten uit te breiden. Zo worden de beeld- en geluidkwaliteit verbeterd en is het binnenkort ook mogelijk om in de kapel uitzendingen te maken. Op dit moment hanteren de geloofsgemeenschappen meerdere systemen om digitaal collectes en donaties te innen. We gaan parochiebreed over naar één systeem. Dit verlaagt de kosten en verhoogt de bedrijfszekerheid. In de zomer vergadert het bestuur alleen in juli.