Structuur binnen geloofsgemeenschap SFX
Binnen de geloofsgemeenschap Sint Franciscus Xaveriuskerk is er naast de Zandraad en de Pastoraatsgroep samen het Lokaal team, sinds 2020 een derde orgaan gekomen, namelijk de adviesgroep. De adviesgroep adviseert het Lokaal team over beleid en activiteiten die betrekking hebben op de geloofsgemeenschap SFX en haar plaats binnen OLVA. In de zomer van 2022 is de adviesgroep officieel ingebed in de structuur van de geloofsgemeenschap SFX.

De Zandraad heeft als werkterrein beheerszaken van de geloofsgemeenschap Sint Franciscus Xaveriuskerk. Zij heeft een adviserende taak naar het parochiebestuur, signaleert waar nodig zaken aan het parochiebestuur en kan handelend optreden binnen de grenzen die het parochiebestuur aangeeft. Rond het thema beheer is de Zandraad de verbindende schakel tussen geloofsgemeenschap en het parochiebestuur. Benoeming van de leden gebeurt door het parochiebestuur en bestaat uit Jos Smeels (voorzitter), Robert Breed (Secretaris) en Marius Boersen (pennigmeester).

De Pastoraatsgroep heeft als werkterrein de pastorale zorg. Zij heeft een adviserende en signalerende taak naar de pastoor en het pastorale team van OLVA. De pastoor heeft de pastorale eindverantwoordelijkheid. De pastoraatsgroep geeft binnen de geloofsgemeenschap handen en voeten aan de pastorale zorg. Rond de pastorale zorg is de pastoraatsgroep de verbindende schakel tussen de pastoor / pastorale team en de geloofsgemeenschap. Benoeming van de leden gebeurt door de pastoor/pastorale team en bestaat uit Marja Hogendoorn (voorzitter), Francien Woets (diaconie), Moniek Nusselein (gemeenschapsopbouw), Walter Matthys (catechese) en Monique Derks (liturgie).

De Zandraad en Pastoraatsgroep vormen samen het Lokaal team en overleggen regelmatig om zaken af te stemmen. Zowel de Zandraad als de Pastoraatsgroep maar ook de verschillende werkgroepen van het Zand krijgen ondersteuning van het secretariaat van de SFX.

De Adviesgroep ondersteunt en adviseert het Lokaal team en bestaat uit de volgende leden: Cor Arends, Adriaan van Es, Phil Jacobs (voorzitter), Huib Klamer, Mariëtte Kuiper, Martin Lorijn (secretaris) en Bart Verreijt. Monique Derks is toegevoegd als contactpersoon vanuit het Lokaal team. De Adviesgroep zal gevraagd en ongevraagd advies geven en suggesties voor beleid en
activiteiten doen aan het Lokaal team De leden worden voor vier jaar door het Lokaal team benoemd en bestaat uit betrokken mensen van de SFX-geloofsgemeenschap met kennis van wat er inhoudelijk speelt en van hen wordt verwacht dat zij beleidsmatig en theologisch-spiritueel kunnen bijdragen aan het welzijn van SFX-geloofsgemeenschap. De leden worden geworven uit diverse groepen binnen de geloofsgemeenschap, waaronder SCC, diaconie en voorgangers. De groep komt één keer per zes weken bij elkaar en de verslagen zijn openbaar,

Monique Derks