Sint Franciscus Xaverius

Algemene informatie

De geloofsgemeenschap rond de Sint Franciscus Xaveriuskerk is de oudste in de Amersfoortse binnenstad. De vroegste vermeldingen gaan terug op het begin van de 17e eeuw. Als je zo oud bent, heb je ook veel meegemaakt. De katholieke kerkgebouwen in de huidige gemeente Amersfoort zijn alle vanuit de Sint Franciscus Xaveriuskerk ontstaan. Koorzangers en actieve gelovigen hielpen bij het tot stand komen van de nieuwe gemeenschappen.

Het verschijnsel ‘fusie’ is een lot dat de Franciscus Xaverius twee keer trof. In het begin van de jaren zestig gingen de toenmalige parochies van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming (Elleboogkerk) en die van Franciscus Xaverius samen. In de kerk aan ‘t Zand wordt als mooie herinnering aan die fusie een groot schilderij bewaard van Maria Tenhemelopneming dat afkomstig is uit de Elleboogkerk. Het hangt in de dagkapel bij de ingang van de kerk. De tweede fusie vond plaats in 2010 toen maar liefst zeven parochies uit Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen samen de parochie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort vormden.

Zoals dikwijls met oude kerken in binnensteden onderscheidt de Franciscus Xaverius zich doordat ze deels lokaal geworteld is, maar ook vele actieve gelovigen kent die uit de wijde regio afkomstig zijn. De periode van 1974 – 1993 is een bijzondere tijd geweest voor deze gemeenschap, omdat zij toen de omroepparochie was van destijds de KRO/RKK en daarmee landelijke bekendheid kreeg. Van de omroepparochie zijn nu nog sporen in kerk en pastorie terug te vinden, o.a. de lichtinstallatie en het schilderij van Toon Tieland, dat vanuit het land werd aangeboden bij het vertrek van het Omroeppastoraat.

Daarna heeft de geloofsgemeenschap zich volop verder ontwikkeld. Een rode draad daarbij is de overtuiging dat de gelovigen zelf de dragers van de kerkgemeenschap zijn. Aandacht voor een verzorgde liturgie, voor kwalitatief hoogstaande zang en muziek, voor spiritualiteit en diaconie zijn speerpunten. Dat alles samengevat in het motto: Gastvrij en spiritueel in stad en regio. De Franciscus Xaverius draagt vanuit deze eigen traditie bij aan de veelzijdigheid van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Openstelling kerk

In de maanden maart tot en met november is de kerk op zaterdag opengesteld van 12.00- 16.00 uur. Bezoekers kunnen de kerk van binnen bekijken, vragen stellen aan de Zandwachten die aanwezig zijn, een moment van stilte nemen en een kaarsje aansteken. Er ontstaan vaak gesprekjes over lid van een kerk zijn, gelovig zijn, secularisatie, de toekomst van de kerk.
Een bezoek aan Franciscus Xaveriuskerk is ook de moeite waard vanwege zijn architectuur en de lichtinval door de ramen.

Organisatie

Parochiebestuur en Pastoraal team, met de pastoor als voorzitter, zijn verantwoordelijk voor de parochie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en al haar geloofsgemeenschappen. Het pastoraal beleid wordt, binnen de grenzen van de richtlijnen van het bisdom, gemaakt door het Pastoraal team.

Het Lokaal team van de St. Franciscus Xaverius geloofsgemeenschap wordt gevormd door de Zandraad en de Pastoraatsgroep. Waar de Zandraad een directe lijn naar het Parochiebestuur van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort heeft, heeft de Pastoraatsgroep die naar het Pastoraal team. De Zandraad heeft tot taak de dagelijkse beheerszaken van de Franciscus Xaverius gemeenschap uit te voeren en onderling af te stemmen. De Pastoraatsgroep staat in het bijzonder voor de pastorale praktische gang van zaken en de onderlinge afstemming van pastorale activiteiten in de geloofsgemeenschap. De Pastoraatsgroep is de verbinding tussen het pastorale team en de geloofsgemeenschap.
De Zandraad en Pastoraatsgroep vormen samen het Lokaal team en overleggen regelmatig om zaken af te stemmen. Zowel de Zandraad als de Pastoraatsgroep maar ook de verschillende werkgroepen van het Zand krijgen ondersteuning van het secretariaat van de Sint Franciscus Xaveriuskerk.

De Zandraad bestaat op dit moment uit de volgende leden: Jos Smeels (voorzitter), Marius Boersen (financiën), Robert Breed (secretaris). De Pastoraatsgroep bestaat op dit moment uit de volgende leden: Marja Hogendoorn (voorzitter), vacature (Liturgie), Francien Woets (Diaconie), Moniek Nusselein (Gemeenschapsopbouw) en Walter Matthys (Catechese).   Het Lokaal team komt maandelijks bij elkaar om gezamenlijk de verschillende aandachtspunten / acties van / voor de geloofsgemeenschap te bespreken. De coördinatie van deze bijeenkomsten ligt bij beide voorzitters. De leden voor het Lokaal team worden voor vier jaar benoemd met de mogelijkheid om de periode met nog eens vier jaar te verlengen.
Binnen de geloofsgemeenschap Sint Franciscus Xaveriuskerk is er naast de Zandraad en de Pastoraatsgroep samen het Lokaal team, sinds 2020 een derde orgaan gekomen, namelijk de Adviesgroep. De Adviesgroep adviseert het Lokaal team over beleid en activiteiten die betrekking hebben op de geloofsgemeenschap Sint Franciscus Xaveriuskerk en haar plaats binnen OLVA. In de zomer van 2022 is de Adviesgroep officieel ingebed in de structuur van de geloofsgemeenschap
Sint Franciscus Xaveriuskerk.

De Adviesgroep ondersteunt en adviseert het Lokaal team en bestaat uit de volgende leden: Cor Arends, Adriaan van Es, Phil Jacobs (voorzitter), Huib Klamer, Mariëtte Kuiper, Martin Lorijn (secretaris) en Bart Verreijt. Walter Matthys is toegevoegd als contactpersoon vanuit het Lokaal team. De Adviesgroep zal gevraagd en ongevraagd advies geven en suggesties voor beleid en activiteiten doen aan het Lokaal team. De leden worden voor vier jaar door het Lokaal team benoemd. De Adviesgroep bestaat uit betrokken mensen van de geloofsgemeenschap Sint Franciscus Xaveriuskerk met kennis van wat er inhoudelijk speelt. Van hen wordt verwacht dat zij beleidsmatig en theologisch-spiritueel kunnen bijdragen aan het welzijn van de geloofsgemeenschap Sint Franciscus Xaveriuskerk . De groep komt één keer per zes weken bij elkaar en de verslagen zijn openbaar.

Het beleidsplan voor de periode 2022-2026 is hier te vinden.

Werkgroepen

In de geloofsgemeenschap zijn vrijwilligers op diverse gebieden werkzaam. Mensen die je ziet – ze zingen, zijn voorganger, lector of schenken koffie – maar er zijn misschien nog meer mensen die je niet ziet – ze maken de kerk schoon of zorgen dat er liturgieboekjes zijn.

Klik op de balk of het kruisje rechts voor alle beschikbare informatie.

Beheer en Verhuur

De werkgroep zorgt voor een zorgvuldig verhuurbeleid aan diverse (culturele) gezelschappen en musici

Contactpersonen: Jos Smeels verhuursfx@gmail.com

Werkgroep Bezoek en Activiteiten

De leden van de werkgroep Bezoek en Activiteitenbezoeken bezoeken leden van de geloofsgemeenschap die daaraan behoefte hebben omdat zij bij voorbeeld ziek zijn, oud zijn en beperkt in mobiliteit of eenzaam.

Ook organiseren zij bijzondere  samenkomsten zoals een Mariaviering of een groepsziekenzalving.
Zij bezorgen verjaardagskaarten en op de negentigste verjaardag bloemen. Zij maken en bezorgen attenties met Kerst en/of Pasen.

Contactadres via de pastoraatsgroep: pastoraatsgroepsfx@gmail.com of 033- 4721705 op de ochtenden van de weekdagen, behalve op woensdagmorgen.

Bloemengroep

Wekelijks wordt door een aantal mensen de bloemversiering in de kerk verzorgd. Zij sluiten aan bij de sfeer van de (liturgische) tijd van het jaar en het thema van de viering. Ze leveren door bloemen en symbolen een eigen bijdrage aan wat in betreffende periode en viering centraal staat.

Contactpersoon via secretariaatsfx@gmail.com

Collectanten

Elke zondagse viering zijn er twee collectes. De eerste is altijd voor de ondersteuning van het pastoraat in de parochie.
De tweede voor een nader aan te geven doel. Een collecte is meer dan zomaar geld ophalen, het is een doeltreffend teken van solidariteit vanuit onze katholieke gemeenschap met mensen elders.

Contactpersoon via secretariaatsfx@gmail.com

Communicatie en Publiciteit

Deze werkgroep binnen onzeg geloofsgemeenschap SFX richt zich op de verbindingslijnen tussen alle geledingen van de geloofsgemeenschap en van de geloofsgemeenschap naar buiten.

Belangrijke hulpmiddelen daarbij zijn “de Zandloper” die samengesteld wordt door de commissie C&P en de website die voortdurend wordt aangevuld met nieuws uit alle geledingen van de geloofsgemeenschap.

Contactpersoon via redactiessfx@gmail.com

Diaconale Activiteitengroep (DAC)

De DAC-groep organiseert activiteiten voor ouderen: een uitje voor ouderen, de Mariaviering in mei of oktober. Ook werkt zij mee aan de ontmoetingsdag voor ouderen in de Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. De leden van de werkgroep onderhouden ook contact met de ouderen buiten de boven genoemde activiteiten.

Contactpersoon via secretariaatsfx@gmail.com

Doop

Contactpersoon via secretariaatsfx@gmail.com

Gastvrouwen/-heren

Bij binnenkomst in de kerk wordt ieder welkom geheten en krijgt een liturgieboekje aangereikt. Uw gastvrouw/heer is u ook graag van dienst nà de viering om eventuele vragen te beantwoorden, met name voor diegenen die nieuw zijn in onze parochie of kerk.

Contactpersoon: secretariaatsfx@gmail.com

Kerkbalans

Contactpersoon penningmeestersfx@gmail.com

Koffiegroep

Na de zondagse viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie. Deze werkgroep zorgt dat uw kopje koffie op de juiste sterkte is en op tijd klaar staat.

Contact via secretariaatsfx@gmail.com

Koren

Er zijn twee koren actief binnen de geloofsgemeenschap SFX o.l.v. Frank Kooiman. De Cantorij Oorsprong repeteert op maandagavond, de Koorgroep op donderdagavond. De koren zingen afwisselend in de zondagviering.

Contactpersonen: via secretariaatsfx@gmail.com

Kosters

Onze parochie kent alleen kosters op vrijwillige basis, geen beroeps. Op de zondagen, maar ook bij de vieringen door de week verzorgen zij veel grote en kleine zaken, noodzakelijk voor een goede gang van zaken.

Contact via secretariaat@gmail.com

Lectoren

De werkgroep ‘lectoren’ verzorgen tijdens de vieringen de eerste lezing, de voorbeden, en de collecteaankondiging. Daarnaast helpen ze ook met het uitdelen van de communie.

Contactpersoon via secretariaatsfx@gmail.com

Onderhoud tuin

Contactpersoon via secretariaatsfx@gmail.com

Pastoraal gesprek

Contactpersoon via secretariaatsfx@gmail.com

De SFX-lijn

Binnen de geloofsgemeenschap van de Franciscus Xaveriuskerk hebben parochianen contact met andere leden van de geloofsgemeenschap ongeacht hun leeftijd om de onderlinge betrokkenheid vorm te geven. Zij hebben telefonisch contact, brengen een bezoekje of schrijven een kaartje. Deze contacten onderhouden ze met parochianen die daar behoeft aan hebben.

Voel je ervoor om contact met enkele parochianen te hebben, heb je behoefte dat iemand contact met je opneemt of ken je mensen die een bezoekje nodig kunnen hebben, laat het ons weten.

Contactpersoon via secretariaatsfx@gmail.com

Streaming

Ontstaan in “Coronatijd”, verzorgt deze groep vrijwilligers iedere week de streaming van de vieringen. Dit gebeurt in tweetallen. Op deze manier wordt de leden van onze geloofsgemeenschap de gelegenheid geboden vanuit een willekeurige plek met een internetverbinding de vieringen te volgen. Pieter Bastiaansen, Wout van den Bedem, Adriaan van Es, Eefke Jacobs, Phil Jacobs, Harry Peters, Mirjam Verstraelen, Bart de Vet, Senne van der Vliet en Bart Verreijt (coördinatie) streamen beurtelings op zondagen en andere vieringsmomenten.

Contactpersoon Bart Verreijt via streamaudiosfx@proton.me

Voorgangers SFX

Lex van de Haterd, Sonja van den Brand, Monique Derks, Adriaan van Es, Phil Jacobs, Fred van Kan, Huib Klamer, Mirjam Verstraelen, Ruth van der Vliet, Giny Wieringa.

Contactpersoon via secretariaatsfx@gmail.com

Voorgangers OLVA

Pastoor Mauricio Meneses, pastoor Jochim Skiba, pastoor Gé Nijland

Contactpersoon via secretariaatsfx@gmail.com