Hoe verder na 2028?

Het parochiebestuur is de afgelopen maanden met leden van de locatieraden en pastoraatsgroepen van alle vier de locaties binnen OLVA in gesprek gegaan. Het onderwerp was: hoe verder na 2028?
De directe aanleiding voor deze gesprekken was de constatering dat het aantal parochianen en het kerkbezoek OLVA breed terugloopt en ook de inkomsten een dalende tendens hebben. En dat terwijl op alle locaties forse investeringen nodig zijn. Verder ontstaan problemen met de invulling van diverse functies, pastorale, bestuurlijke en ondersteunde functies, waarbij op een steeds kleiner en ouder wordende groep een beroep wordt gedaan. Het bisdom heeft gevraagd voorjaar 2024 met een plan te komen om aan deze situatie het hoofd te bieden. Tot die tijd kunnen we geen grote uitgaven doen.

Het OLVA bestuur wil alle locaties bij deze vraagstukken betrekken, vandaar dat drie zogenaamde “Avonden van vier” zijn gehouden. Tijdens deze avonden, waarvan de (tot nu toe) laatste op 18 oktober is gehouden, is gebrainstormd over de vraag wat te doen. Zijn we gedwongen over te gaan tot het weer sluiten van één van de kerken of zien we nog andere mogelijkheden?
De drie avonden hebben een scala van ideeën opgeleverd waarmee het parochiebestuur de komende tijd gaat nadenken en zal met een aantal scenario’s komen die opnieuw zullen worden voorgelegd. Tot nu toe is over dit proces nog niet breed gecommuniceerd binnen de locaties, maar we gaan dat vanaf nu wel doen. Binnen de SFX hebben we dit afgelopen zomer al wel voorgelegd aan onze adviesgroep, die naar verwachting in januari met de advies zal komen over hoe verder na 2028 voor onze locatie.

De discussie werd volgens ons in het begin te beperkt gevoerd, dat wil zeggen vooral vanuit de vraag welke gebouwen we binnen OLVA na 2028 nog aan kunnen houden. Wij vinden dat je eerst de vraag moet beantwoorden wat voor kerk we willen zijn. Beantwoording van die vraag leidt misschien tot heel andere oplossingen dan het opnieuw sluiten van een kerkgebouw. We kregen hiervoor steun bij vertegenwoordigers van andere locaties. Tijdens de laatste bijeenkomst hebben we met elkaar ideeën ingebracht en bediscussieerd over bestuur en organisatie, over inkomsten en uitgaven en over pastorale taken, uitdrukkelijk nog zonder daarin keuzes te maken.

Wij willen op onze plaats graag u, de geloofsgemeenschap van ‘t Zand, van harte uitnodigen om met ons mee te denken over de toekomst van de parochie en de plaats van de Franciscus Xaverius daarbinnen. Dit kan door te reageren op dit stukje of door één van ons de komende tijd aan te schieten, maar ook zullen we in het begin van het nieuwe jaar een bijeenkomst organiseren om u nog verder te informeren en met elkaar in gesprek te gaan. Mogelijk heeft het parochiebestuur dan inmiddels de verschillende scenario’s uitgewerkt en/of heeft onze adviesgroep haar advies gepubliceerd, we gaan zien wat de volgorde zal zijn. We horen graag van u!

Het Lokaal team SFX (Pastoraatsgroep en Zandraad)