De Eucharistie op ’t Zand is één van de thema’s van het beleidsplan SFX 2022-2026. Het draagvlak voor de Eucharistievieringen is verminderd. Bezinning is nodig op de betekenis van de Eucharistie en de wijze waarop deze gevierd wordt. Vorig jaar stelden Monique Derks en Walter Matthys van de Pastoraatsgroep een werkgroep samen met een groep betrokken gelovigen: Jack Körndorffer, Huib Klamer en Cor Arends. Twee initiatieven kwamen hieruit voort: 1. een toelichting op de Eucharistie door pastoor Skiba; 2. een gedachtewisseling over de Eucharistieviering met de geloofsgemeenschap. Aan beide bijeenkomsten namen een twintigtal personen deel.

  • Op 12 november vond de bespreking plaats met Pastoor Skiba. Pastoor Skiba lichtte de Eucharistie toe. Jezus is de gastheer in de Eucharistieviering. Aan zijn tafel zijn we als geloofsgemeenschap uitgenodigd. De Eucharistie is niet alleen een herinnering aan het laatste avondmaal, maar ook de tegenwoordig stelling van het laatste avondmaal. Tijdens de consecratie worden brood en wijn het lichaam en bloed van Christus. In de communie ontmoeten we Jezus. Pastoor Skiba benadrukte dat iedereen voor de communie wordt uitgenodigd. Er vindt een gedachtewisseling plaats over onvrede aangaande de deelname van de geloofsgemeenschap aan de Eucharistieviering. Pastoor Skiba stelde voor om personen uit de geloofsgemeenschap uit te nodigen (vb. lector, koorlid, collectant, koster, gelovigen in de kerk) om rondom het altaar de communie in de twee gedaanten te ontvangen met het oog op het zichtbaar maken van de actieve deelname van de geloofsgemeenschap aan de eucharistieviering. Het ter communie gaan in de gedaante van brood en wijn is in principe mogelijk. Er is een praktisch probleem: de verkwisting van druppels wijn moet voorkomen worden. Hoe dit op te lossen dient verder te worden uitgewerkt.
  • Op 26 november vond de gedachtewisseling plaats tussen belangstellenden van de geloofsgemeenschap. De inbreng was heel verscheiden. Sommigen beleven veel aan de Eucharistievieringen, anderen niet en haken af. Zij vinden dat de Eucharistieviering, zoals thans vormgegeven, onvoldoende aansluit op wat ze hoort te zijn: bijdragen aan de vorming van een geloofsgemeenschap. De Eucharistieviering verdeelt onze geloofsgemeenschap, terwijl zij de geloofsgemeenschap juist zou moeten versterken. Waar Eucharistievieringen ons verdelen, verbinden Woord en Gebedsvieringen ons met elkaar. Ook over Woord en Communievieringen zijn de meningen verdeeld. Sommigen zijn duidelijk positief, anderen vinden het vlees noch vis. Naast Eucharistievieringen worden Agapè vieringen voorgesteld. Zij hebben geen vastomlijnde liturgie en daarom kan de geloofsgemeenschap deze vieringen laten aansluiten op de eigen spiritualiteit; er is ruimte voor experiment en creativiteit. Deze vieringen laten zich inspireren door de vieringen van de eerste christenen die de onderlinge verbondenheid en de verbondenheid met Jezus uitdrukten. Ook wordt het voorstel gedaan van een gemeenschappelijke maaltijd, voorafgaand aan of volgend op een Woord- en Gebedsviering.
  • In de werkgroep Eucharistieviering van 6 december werden deze ideeën nog wat verder aangevuld en concreter gemaakt. Voor een meer zichtbare deelname van de geloofsgemeenschap aan de Eucharistieviering kan ook worden gedacht aan: een openingswoord over het thema van de viering door een voorganger van onze geloofsgemeenschap; het uitspreken van een deel van het Eucharistische gebed door de lector. Naast de Eucharistie wordt een viering ontwikkeld met als mogelijke naam Aan tafel met elkaar of Rondom de tafel, aansluitend op de idee van Agapè vieringen. En er wordt een eenvoudige Broodmaaltijd ontwikkeld, voorafgaand aan een viering, met o.a. gedachtewisseling in kleine groepen over één van de lezingen van de dag.

De Pastoraatsgroep bespreekt deze ideeën met pastoor Skiba in maart.

Namens de Pastoraatsgroep SFX, Walter Matthys en Monique Derks