Kardinaal Eijk heeft zondag de eucharistie gevierd in het eucharistisch centrum van onze parochie. Op deze zondag werd ook het einde gevierd van de Bidweek Eenheid van de Christenen. Na afloop spraken we de Kardinaal, geheel coronaproef, in de Pastoor Pieckzaal over een aantal actuele zaken.

“De kerk zich herpakt en zich laten zien”
Zo spraken we over deze Bidweek en hij vertelt daar het volgende over: “Jezus bidt een hoog priesterlijk gebed van Johannes 17, waarin hij oproept dat al zijn volgelingen één mogen zijn met elkaar en ik met mij. Dit betekent dat hij een kerk wilde stichten, die gebaseerd is op de 12 apostelen en die ook de 12 pijlers zijn. Maar ja, de kerk heeft een goddelijke en menselijke kant . Vanuit de menselijke kant heeft de kerk gefaald en dat resulteerde erin dat de kerk uiteen is gevallen in twee grote delen. Dit was in de 11e eeuw (de oost orthodoxe en de rooms katholieke).  In de 16e eeuw vond er een afscheuring plaats, waardoor de protestantse kerk ontstond. De laatste splitsing kwam toen ook door de diverse misstanden.” Later heeft de kerk zich herpakt en zich laten zien van de goddelijke kant door de inwijding van de Heilige Geest. We hebben daarom vele christelijke kerken in de wereld en dat betekent dat de verkondiging van de boodschap toch wat is bemoeilijkt. Dit is de reden dat we in deze week bidden voor de eenheid van de kerken.

“Een donkere periode en het  is ook ontwricht”
Na dit onderwerp spraken we met hem over de huidige coronatijd en vooral dat het vandaag de eerste zondag was na de avondklok. Hij heeft daar de volgende gedachte bij en wat eenheid van de kerken ook betekent. “De huidige coronatijd is voor de gehele maatschappij een donkere periode en het  is ook ontwricht. Helaas weten we ook niet wat dit voor een economische gevolgen heeft. Maar ik ben wel tot de conclusie gekomen dat het er niet goed uit ziet. Dit geldt ook voor de kerken.  We hebben met elkaar ook een inspanningsverplichting om het virus een halt toe te roepen. Dit doet ook de bisschoppenconferentie, omdat we een heel sterk coronaprotocol ingesteld hebben. Maar door livestreaming van vieringen kunnen ook vele parochianen van deze parochie een viering van de eigen kerk volgen.”

“Sint Martinus is daarom een heel groot voorbeeld.”
Hierna komt de gedachte op wat zou de rol en naam van onze parochie Onze Lieve Vrouw hierin kunnen betekenen. De kardinaal denkt dat de oplossing voor corona ligt in de werkzame vaccins die nu en straks beschikbaar zijn.  Hij hoopt ook dat dit een betere situatie schept na de komende zomer, herfst. Maar dit heeft ook veel eenzaamheid en armoede  gebracht,  waar de kerken heel veel aan doen.  Door bezoekgroepen te organiseren, zorg je ervoor dat mensen niet alleen gelaten worden. Maar ook thuisbezoek kan daar veel in doen of samen te bidden. En wat we, volgens hem, ook niet moeten vergeten zijn de diaconale activiteiten.  Dit coronavirus betekent ook dat mensen werkloos enz. zijn geraakt en het is de taak van de kerk om aandacht te geven aan het grote gat waarin zij zijn beland.  De mantel van de Romeinse soldaat Martinus is de patroon van deze geloofsgemeenschap en dat schept ook verplichtingen in deze tijd. Martinus gaf de helft van zijn mantel weg. “Hij gaf daardoor een beetje warmte voor de nacht aan de arme bedelaar en ook iets om de naaktheid van hem te bedekken. Hij gaf ook het respect om als mens zijn weg weer terug te vinden.  Dit is ontzettend belangrijk heden te dage en dat moeten we niet vergeten. Sint Martinus is daarom een heel groot voorbeeld.”

“Zo zijn in heel veel families gaten gevallen en zijn er gaten gevallen.”
We stellen aan hem de vraag wat corona voor de kardinaal persoonlijk betekent. Hij mist vooral de contacten met de mensen in zijn bisdom. Hij verzorgt hier en daar nog een aantal vieringen en dat is altijd met kleine groepen of alleen. Ook de momenten van koffie drinken of ontmoeting zijn er niet. Dat vindt hij een groot gemis. Hij denkt ook aan alle ontmoetingen met vormelingen die niet door kunnen gaan, want vaak heeft hij bij hem thuis hele mooie gesprekken. Resumé: het contact met zijn achterban vindt nu niet plaats en dit is alleen mogelijk per email, post enz. Af en toe laat hij een bemoedigende boodschap uitgaan. Maar het persoonlijke contact ontbreekt en dat vind hij buitengewoon jammer.  “Ik denk ook dat dit een hele trieste periode is voor die mensen die familieleden hebben verloren. Ik zelf heb nu ook mee gemaakt dat de rector van mijn seminarie in Rolduc is overleden aan dit virus. Twee goede jezuïeten zijn ook door dit virus ontvallen. Ik denk ook aan mensen die nu op krachten moeten komen van het coronavirus. Corona laat een spoor van verdriet na bij heel veel mensen. Ik bid veel voor hen in mijn privékapel en wens hun heel veel moed en kracht toe in deze periode.“


De tekenen om kardinaal zijn
.
We willen van hem ook weten wat de betekenissen zijn van de twee symbolen. Zo vertelt hij als eerste iets over zijn gouden ring. Deze heeft hij op 18 februari 2012 gekregen van Paus Benedictus de zestiende. Op deze dag werd hij gewijd tot kardinaal. Op deze ring zijn Petrus en Paulus te zien. Het zijn ook de twee beelden die voor de ingang van de Sint Pieterskerk in Rome staan. Deze beelden drukken de verbondenheid uit met deze apostelen.  Petrus was de eerste Paus en Paulus heeft het geloof aan de heidenen verkondigd. We zien ook een ster en dat symboliseert de voorspraak van Maria. Dit alles laat de verbondenheid zien met de paus.  Maar hij heeft ook de rode bonnet ontvangen. De Paus heeft hem ook gevraagd of hij bereid was om eventueel zijn bloed te vergieten voor het geloof van Christus, door martelaar te zijn. Dat drukt ook het rood van zijn toog uit.

Op 17 juli 1999 werd hij bisschop van het bisdom Groningen en hij koos toen de wapenspreuk Noli recusare laborem (“Weiger het werk niet”). Dit zijn woorden die Sint Martinus, patroonheilige van deze stad Groningen, op zijn sterfbed sprak. Wat dit toentertijd allemaal voor hem ging betekenen kon hij toentertijd niet voorzien.  Dit kwam vooral naar voren toen hij in 2001 een hersenstaminfarct kreeg, want na een lange periode van herstel kon hij dit werk niet weigeren. Martinus is de patroon van de stad Groningen maar ook van de stad Utrecht en dat was voor hem ook de reden om deze wapenspreuk te verhuizen naar de huidige stad waar hij woont.

“De mensen moeten zich hier niet als gast voelen”
Tot slot vragen we hem wat hij nog zou willen zeggen aan de parochie. Hij zegt het volgende: “Een ding betreft vooral hier de Sint Martinus kerk. Deze kerk is nu het eucharistisch centrum geworden in plaats van de Heilige Kruiskerk.  Dit legt een grote verantwoordelijkheid op de parochianen van deze kerk, want zij zijn het centrum geworden van deze parochie. Het is daarom van het grootste belang dat u gastvrij bent en dat u anderen ontvangt en ook mensen van andere geloofsgemeenschappen. Vooral van de Heilige Kruiskerk omdat deze kerk binnenkort onttrokken wordt aan de eredienst. Die mensen moeten zich hier geen gast voelen, maar moeten echt merken dat ze deel zijn van deze gemeenschap. Vaak zijn deze gemeenschappen wat gesloten rondom een bepaalde kerk of geloofsgemeenschap. Het is daarom goed om een grote openheid daarin te betrachten en mensen van elders die op een koor hebben gezongen of een andere vrijwilligerstaak hebben uitgevoerd, om die hier een plaats te geven in dit nieuwe eucharistisch centrum. “En hij eindigt met een gebed voor onze parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.


Goede God, deze parochie is toegewijd aan de moeder van uw Zoon.
Geef dat deze parochie, onder de voorspraak van Maria, een levende geloofsgemeenschap mag zijn.
Waar de blijde boodschap met vuur en  verve, met overtuiging wordt uitgedragen.
Waar mensen tot u worden gebracht en deel kunnen gaan uit maken van het rijk Gods.
Geef dat deze Parochie een centrum mag zijn waar het geloof in u bloeit,
waar de mensen de moed en kracht vinden om Jezus een heel leven na te volgen.
Dit op voorspraak van Maria vragen wij u dat,
door dezelfde Christus onze Heer, Amen


Als dank voor zijn bezoek heeft de Geloofsgemeenschap Sint Martinus hem een pak Jan Hagel Koekjes van kwaliteitsbakkerij Kletersteeg mee gegeven (rechter foto).


Deze viering is hier terug te zien. Kies dan voor beeld of geluid