Als Corona geen roet in het eten strooit zal er op 27 maart gelegenheid zijn om in de zondagsviering de ziekenzalving te ontvangen. Die dag gaat Pastor Mauricio Meneses voor. De ziekenzalving is een sacrament en wordt door een priester toegediend.
Er wordt wel gedacht dat de ziekenzalving of het heilig oliesel, zoals het ook wel genoemd wordt, pas toegediend hoort te worden als iemand stervende is. Dit is echter een misverstand. In de bijbel in de brief aan Jacobus staat al: Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten van de gemeente roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Dit gelovige gebed zal de zieke redden: de Heer zal hem herstellen. Het gaat hier dus uitdrukkelijk om ziek zijn. Ook ouderdom komt soms met gebreken die best heftig kunnen zijn, waar je moeite mee kunt hebben. Met kwalen die je veerkracht kunnen aantasten. Worden de ziekte en de kwalen dan door de ziekenzalving weggenomen?

Ik wil het vergelijken met een bedevaart naar Lourdes. Ieder jaar gaan veel mensen naar Lourdes, ook vanuit Nederland, vanuit ons bisdom en vanuit onze parochie. Daar nemen ze deel aan de vieringen, en gaan naar de bron om te baden in het heilzame water. Vaak nemen ze een flesje van dat water mee naar huis. Wonderen gebeuren er sporadisch. Maar iedereen die geweest is voelt zich getroost en gesterkt. Ze zeggen dat ze hun lot dan beter kunnen dragen. Zo is het ook met de ziekenzalving. Het kan u rust geven en sterken.

Waarom zou u wachten met bedienen tot het moment van sterven? Dat geeft veel stress. Een priester is niet altijd meteen beschikbaar. De zieke krijgt het zelf vaak niet meer mee. Daarom hebben we ervoor gekozen om het sacrament aan wie dat wil, toe te dienen op zondagmorgen 27 maart in onze eigen gemeenschap waar ook u bij hoort. Vertrouwde mensen om u heen als teken dat we u nabij willen zijn en dat u zo
nodig een beroep op ons mag doen. Ook uw familieleden zijn van harte bij deze viering uitgenodigd.

Als U wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij
Mevr. Gerda van Dam
gemavandam@gmail.com
Tel: 033 46 34 086