Deze week is wordt de Diversiteitsweek in Amersfoort georganiseerd. In deze week gaan we het o.a. hebben over Lang niet toegankelijk in onze stad. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft recentelijk een rapport gepubliceerd, waarin ervaringen van Nederlanders met een beperking als spiegel van de samenleving in te lezen valt. Dit rapport is geschreven n.a.v. het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland dat nu vijf jaar in werking is. Het verdrag bevestigt het recht van mensen met een lichamelijke beperking om gelijkwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving, net als ieder ander. Toch ondernemen mensen met een lichamelijke beperking duidelijk minder dan anderen en voelen zij zich ook minder in staat hun leven naar eigen inzicht in te richten.

In dit rapport wordt ook aandacht geschonken aan Religieuze bijeenkomsten.  Bij zes deelnemers bij dit onderzoek lezen we in de samenvatting het volgende:…In het bezoek aan religieuze bijeenkomsten kwam geen verschil naar voren: omstreeks 15% van de deelnemers bezoekt maandelijks of vaker een kerk. Hoewel dus niet veel mensen religieuze bijeenkomsten bezoeken, lijken deze wel toegankelijk. De verhalen van zes deelnemers aan de interviews die aangaven betrokken te zijn bij een kerk of islamitische vereniging illustreren waarom. Naar voren kwam dat wanneer mensen daadwerkelijk een religieuze gemeenschap bezoeken, zij hier toegankelijke omgangsvormen aantreffen waarbij het verlenen van hulp vanzelfsprekend is en mensen dus ook makkelijk om hulp kunnen vragen. Dat het netwerk dat mensen in een religieuze gemeenschap opbouwen zich veelal in de buurt bevindt, draagt hieraan bij.

Lees hier meer over dit onderdeel in dit onderzoek.