Op donderdag 7 juli is het Transitieteam weer bijeen geweest. Er zijn drie onderwerpen besproken: verplaatsing Eucharistisch centrum naar de St. Martinus, verkennen van een parochiebreed Liturgisch Beraad, en de toekomst van de koren in de parochie OLV van Amersfoort.

We hebben geïnventariseerd wat er nodig is om vanaf de eerste zondag van de Advent (29 november) in de St. Martinus Eucharistie te kunnen vieren voor de hele parochie. Op basis van een inventarisatie is een werkplan opgesteld, dat op woensdag 15 juli is gepresenteerd aan het parochiebestuur. Ondertussen gaan leden van het Transitieteam bijeenkomsten organiseren waarbij vrijwilligers, die een rol vervullen in de Eucharistie, met elkaar kennis kunnen maken en kennis uitwisselen.

Tijdens de inventarisatie bleek dat er behoefte was aan een platform om zaken, zowel over Eucharistievieringen als ook over alle andere vieringen die in onze parochie worden aangeboden, te bespreken. Daartoe gaat een aantal leden van het Transitieteam aan de slag. Tenslotte is er gesproken over de toekomst van de koren in het algemeen en die van de St Martinus en het Heilig Kruis in het bijzonder. Welke muzikale ondersteuning is nodig vanaf 29 november? Hoe kan die ondersteuning gerealiseerd worden?

Hoe worden koorleden en dirigenten daarbij begeleid? Het Transitieteam heeft het Pastoraal Team gevraagd om zo spoedig mogelijk te komen met een visie op de toekomst van de koren. Gezien de beperkte voorbereidingstijd tot aan de verplaatsing van het Eucharistisch centrum zijn tijdens deze bijeenkomst voornamelijk zaken rondom het ‘bouwen’ aan de orde geweest. In de volgende bijeenkomst op 19 augustus staat onder meer het ‘rouwen’ op de agenda. Hoe nemen we parochianen mee op reis naar het nieuwe Eucharistisch centrum? Maar ook: Hoe zorgen we ervoor dat de mensen van de St. Martinus zich thuis blijven voelen in hun eigen huis en ook hun eigenheid kunnen bewaren?